กลุ่มสินค้า
สินค้า
จำนวนเกษตรกร(ราย)
(Null) (Null) (COUNT=28) SUM=675
COUNT=28   SUM=675
ข้าว ข้าว (COUNT=2,190) SUM=2020883
COUNT=2,190   SUM=2020883
นาเกลือ นาเกลือ (COUNT=3) SUM=115
COUNT=3   SUM=115
ประมง กบ (COUNT=2) SUM=82
  กุ้งก้ามกราม (COUNT=5) SUM=192
  กุ้งขาว (COUNT=18) SUM=889
  ปลากะพงขาว (COUNT=3) SUM=97
  ปลาช่อน (COUNT=2) SUM=96
  ปลาดุก (COUNT=5) SUM=229
  ปลาตะเพียน (COUNT=4) SUM=188
  ปลานิล (COUNT=26) SUM=1711
  ปลาน้ำจืด (COUNT=20) SUM=1098
  ปลาสลิด (COUNT=1) SUM=30
  ปลาสวาย (COUNT=1) SUM=69
  ปลาหมอ (COUNT=2) SUM=77
  ลูกอ๊อด (COUNT=1) SUM=32
  หอยแครง (COUNT=1) SUM=30
COUNT=91   SUM=4820
ปศุสัตว์ กระบือ (COUNT=28) SUM=1532
  หญ้าเนเปียร์ (COUNT=5) SUM=60
  เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) (COUNT=3) SUM=90
  แพะ (COUNT=37) SUM=1644
  โคนม (COUNT=65) SUM=4008
  โคเนื้อ (COUNT=122) SUM=7449
  ไก่ดำ (COUNT=1) SUM=0
  ไก่พื้นเมือง (COUNT=19) SUM=646
COUNT=280   SUM=15429
ผลไม้ กล้วยน้ำว้า (COUNT=11) SUM=576
  กล้วยหอม (COUNT=31) SUM=1345
  กล้วยหิน (COUNT=1) SUM=33
  กล้วยไข่ (COUNT=5) SUM=244
  ขนุน (COUNT=5) SUM=219
  จำปาด่ะ (COUNT=1) SUM=40
  ทุเรียน (COUNT=74) SUM=3564
  น้อยหน่า (COUNT=1) SUM=25
  ฝรั่ง (COUNT=9) SUM=385
  พุทรา (COUNT=1) SUM=80
  มะขามเทศ (COUNT=1) SUM=105
  มะนาว (COUNT=8) SUM=436
  มะพร้าวน้ำหอม (COUNT=8) SUM=266
  มะม่วง (COUNT=55) SUM=2380
  มะยงชิด (COUNT=2) SUM=105
  มังคุด (COUNT=50) SUM=2786
  ลองกอง (COUNT=21) SUM=746
  ละมุด (COUNT=1) SUM=30
  ลำไย (COUNT=68) SUM=5763
  ลิ้นจี่ (COUNT=6) SUM=320
  สตอเบอร์รี่ (COUNT=1) SUM=160
  สละ (COUNT=2) SUM=40
  ส้มเกลี้ยง (COUNT=1) SUM=140
  ส้มเขียวหวาน (COUNT=4) SUM=198
  ส้มโชกุน (COUNT=1) SUM=7
  ส้มโอ (COUNT=16) SUM=1139
  อาโวคาโด (COUNT=1) SUM=40
  เงาะโรงเรียน (COUNT=6) SUM=120
COUNT=391   SUM=21292
ผัก/สมุนไพร กระเจี๊ยบเขียว (COUNT=1) SUM=55
  ข้าวโพดฝักอ่อน (COUNT=1) SUM=50
  ผัก/สมุนไพร (COUNT=89) SUM=4732
  ผักชีฝรั่ง (COUNT=1) SUM=43
  พริก (COUNT=16) SUM=746
  มะเขือเทศ (COUNT=1) SUM=150
  หอมแดง (COUNT=9) SUM=595
  เผือก (COUNT=1) SUM=194
  เห็ดฟาง (COUNT=1) SUM=40
  แตงโมอินทรีย์ (COUNT=2) SUM=303
COUNT=122   SUM=6908
พืชอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักสด (COUNT=2) SUM=81
COUNT=2   SUM=81
พืชไร่ กระเทียม (COUNT=7) SUM=377
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (COUNT=99) SUM=8368
  ถั่วลิสง (COUNT=8) SUM=906
  ถั่วเหลือง (COUNT=8) SUM=397
  มันฝรั่ง (COUNT=7) SUM=1345
  มันสำปะหลัง (COUNT=230) SUM=17808
  ยาสูบ (COUNT=1) SUM=47
  สับปะรด (COUNT=21) SUM=1272
  หญ้ารูซี่ (COUNT=1) SUM=32
  หอมหัวใหญ่ (COUNT=2) SUM=143
  อ้อยโรงงาน (COUNT=131) SUM=7850
COUNT=515   SUM=38545
หม่อนไหม หม่อนไหม (COUNT=34) SUM=3023
COUNT=34   SUM=3023
แมลงเศรษฐกิจ จิ้งหรีด (COUNT=7) SUM=211
  ชันโรง (COUNT=5) SUM=126
  ผึ้งพันธุ์ (COUNT=8) SUM=279
  ผึ้งโพรง (COUNT=13) SUM=587
COUNT=33   SUM=1203
ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ (COUNT=11) SUM=262
  เบญจมาศ (COUNT=1) SUM=30
  ไม้ดอกไม้ประดับ (COUNT=22) SUM=724
COUNT=34   SUM=1016
ไม้ยินต้น กาแฟ (COUNT=32) SUM=1176
  ชา (COUNT=4) SUM=183
  ผักเหมียง (COUNT=2) SUM=67
  มะขามหวาน (COUNT=8) SUM=411
  มะพร้าว (COUNT=24) SUM=827
  มะพร้าวแก่ (COUNT=18) SUM=686
  มะม่วงหิมพานต์ (COUNT=2) SUM=145
  หวาย (COUNT=6) SUM=236
  ไผ่ (COUNT=19) SUM=837
COUNT=115   SUM=4568
ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน (COUNT=165) SUM=8675
  ยางพารา (COUNT=109) SUM=5852
COUNT=274   SUM=14527
Grand Summary (COUNT=4,112)
  SUM=2133085
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร