กรุณากรอกชื่อและรหัสผ่าน
 
เอกสาร
ชื่อผู้ใช้ :   ** แนวทางการบันทึกข้อมูลการดำรงตำแหน่งของอาสาสมัครเกษตร (สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัด)
รหัสผ่าน :   ** แนวทางการตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัครเกษตร กรณีศึกษา เกษตรหมู่บ้าน
หน่วยงาน :   ** แนวทางการตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกม.)
 
  ** แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
  ** เอกสารประกอบการชี้แจงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร วันที่ 18,25 สค 2558
      ** คู่มือการบันทึกเป้าหมายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมายเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริมการเกษตร)
หากมีปัญหาเกี่ยวกับ User - Password ของหน่วยงาน กรุณาติดต่อหน่วยงาน ICT ต้นสังกัด
   แจ้งผู้ใช้งานระบบ   คู่มือการใช้งานระบบ อยู่ในเมนูหน้าหลัก หลังที่มีการ LOGIN เข้าสู่ระบบแล้ว
   แจ้งผู้ใช้งานของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ใช้เหมือนระบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู้บ้าน (อกม.)
   

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์          0-2940-6028-9
โทรศัพท์          0-2940-6028
โทรศัพท์          0-2940-6071